Home

Variabel uurrooster voltijds

De toepassing van variabele voltijdse uurroosters impliceert o.a. nog steeds de opname van alle mogelijke voltijdse uurroosters in het arbeidsreglement. De maatregel geldt overigens ook niet voor de flexibele uurroosters (art. 20bis van de arbeidswet van 16 maart 1971). Vanaf 1 oktober 2017 moet het arbeidsreglement voor de deeltijdse werknemers tewerkgesteld in het kader van een variabel werkrooster melding maken van Als zijn werkrooster variabel is, heeft je medewerker dus recht op de betaling van het normale loon, berekend op basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Variabele uurroosters en feestdagen In principe kan je medewerkers met een variabel werkrooster zo inplannen dat ze nooit moeten werken op een feestdag - om zodoende geen loon te moeten betalen voor die dag De toepassing van variabele voltijdse uurroosters impliceert de opname van alle mogelijke voltijdse uurroosters in het arbeidsreglement. De maatregel geldt overigens ook niet voor de flexibele uurroosters (art. 20bis van de arbeidswet van 16 maart 1971). Bekendmaking van de variabele werkrooster

Deeltijdse arbeid - variabele werkroosters - Federale

Variabele uurroosters: dit moet je weten - Acert

Enkele zaken om rekening mee te houden bij flexibele uurroosters: de wekelijkse arbeidsduur mag maximaal schommelen tussen 5 uur boven en 5 uur onder de normale wekelijkse arbeidsduur. de wekelijkse grens is 45 werkuren. de dagelijkse arbeidsduur mag maximaal 2 uur boven en 2 uur onder de normale dagelijkse arbeidsduur liggen Voor uw voltijdse werknemers verandert er niets. Alle voltijdse uurroosters maken dus ook na 1 oktober 2017 deel uit van het arbeidsreglement. Meer info vindt u terug op de website werkbaar en wendbaar werk. Voor ondersteuning in de praktische aanpak verwijzen we graag naar het aanbod van Consult op arbeidstijd 2.0 Bron Ook indien u na deze datum gestart bent met variabele deeltijdse uurroosters en uw arbeidsreglement voorziet nog niet in het algemene kader, dient u dit zo snel mogelijk in orde te maken. Bron: Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 15 maart 2017 Op 1 november moet een deeltijdse werknemer met variabel uurrooster niet werken. Hij krijgt een forfaitair loon van 39,66 euro, namelijk 793,26 euro (loon van de 4 voorafgaande weken) gedeeld door 20 (20 gewerkte dagen in de onderneming) = 39,66 euro

Dit principe is ook van toepassing op de deeltijdse medewerkers. Er wordt gewerkt in een variabel cyclisch uurrooster met dagen (shiften) van 8 uur, 6 uur en 4 uur (uitgezonderd de nachtdiensten en bepaalde uursoorten op het operatiekwartier die bestaan uit 10 uur). Een uurrooster wordt als volgt opgemaakt en bekendgemaakt • De uurroosters van werknemers met een variabel uurrooster moeten ten minste drie weken op voorhand worden meegedeeld. Ze mogen, tijdens deze periode, slechts worden gewijzigd mits voorafgaand akkoord van de werknemer. • Overuren worden gepresteerd als je per dag meer dan negen of per week meer dan 36 uur werkt 20 augustus 2020. Zijn al jouw uurroosters opgenomen in het arbeidsreglement? Bij de opstart van je bedrijf heb je verschillende toepasselijke uurroosters opgenomen in je arbeidsreglement, maar zijn je huidige uurroosters ook opgenomen in het arbeidsreglement?. Als werkgever ben je verplicht om alle voltijdse uurroosters en variabele deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement

Deeltijdse arbeid - Variabele werkroosters - Federale

Bij een variabel uurrooster weet je dat je medewerker een aantal uur zal werken per week, maar kan het aantal uren per dag variëren en is er geen vast schema uit te halen over verschillende weken heen. dan is er sprake van een voltijdse arbeidsovereenkomst. Dat maximum verschilt naargelang de sector,. Een variabel uurrooster is een rooster waarvan de dagen waarop gewerkt wordt kunnen variëren van week tot week en het aantal uren van dag tot dag en/of van week tot week. Een variabel rooster staat bijgevolg niet in de arbeidsovereenkomst vermeld. U deelt het tijdig mee aan uw werknemers, minstens vijf dagen op voorhand Ik werk met een deeltijds contract met een variabel uurrooster (steeds 30u per week - 5 dagen van 6u - van maandag tot en met zaterdag). (PC 201 - Zelfstandige kleinhandel) Wanneer er een feestdag in de week valt, plaatst de werkgever mijn inactiviteitsdag automatisch op de feestdag. Voor die feestdag krijg ik dan een vergoeding op mijn loonfiche

Wat moet u weten over deeltijdse arbeid? Secure

 1. Variabel:de werknemer wordt niet tewerkgesteld volgens een patroon van vaste dagen en uren. In de arbeidsovereenkomst wordt de wekelijkse arbeidsduur vastgesteld zonder vooraf de dagen en/of uren van het uurrooster nauwkeurig aan te geven
 2. Voltijdse werknemers hebben recht op alle feestdagen. Valt een feestdag op een zondag of op een inactiviteitsdag, dan wordt de feestdag vervangen. Over een heel jaar gerekend, dienen deze werknemers steeds 10 feestdagen genoten te hebben. Deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster hebben recht op het loon voor 10 feestdagen. Vast uurrooster
 3. g. In principe is de normale werkduur 38 uur per week (gemiddeld, op jaarbasis)
 4. Het stelsel van glijdende werktijden kan voor twee categorieën van werknemers worden toegepast:. voltijdse tewerkgestelde werknemers;; deeltijds tewerkgestelde werknemers met een vast rooster.Glijdende werktijden zijn daarentegen niet verenigbaar met een variabele deeltijdse arbeidsregeling, aangezien in die situatie de werkgever zelf het arbeidsrooster bepaalt en meedeelt aan de werknemer
 5. De wet maakt hier komaf mee. Het arbeidsreglement hoeft dus niet langer een lijvig boek te zijn, maar het volstaat om de arbeidsregeling en het uurrooster vast te leggen in de arbeidsovereenkomst. Wat de variabele deeltijdse uurroosters betreft, moet het arbeidsreglement wel nog het algemene kader bevatten
 6. Het voltijds uurrooster in het bedrijf waarin je deeltijds begint te werken, bedraagt 36 uur. Je werkt 18 uur, en je hebt een nettoloon van 800 euro. Je hebt 6 uur meer gewerkt dan 1/3de van het normale uurrooster. Je zal dus extra 6 uur x 2,99 euro = 17,94 per week of 77,14 euro per maand verdienen

Arbeidsduur en arbeidsorganisatie ACLV

 1. Voorbeeld uurroosters bij arbeidsreglement 1 VOORBEELD UURROOSTERS VOOR HET INVULLEN VAN BIJLAGE III 1. VOORBEELDEN VAN WERKROOSTERS VOOR VOLTIJDSE WERKNEMERS maandag : van 6.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 8u van variabele uren. Houd er rekening mee dat er gemiddeld 38 u gepresteerd mag worden,.
 2. Als werkgever ben je verplicht om alle voltijdse uurroosters en variabele deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Bijgevolg is het verboden om je werknemer buiten de opgegeven uurroosters te laten werken tenzij het om een uitzonderlijke vermeerdering van het werk gaat
 3. De uurroosters van deze werknemers zijn vast of variabel. Voor deze werknemers wordt geen glijdende werktijdregeling voorzien. Artikel 7.2.1.: Voltijds vast uurrooster De voltijdse vaste uurroosters worden individueel afgesproken met de leidinggevende. Zij worden opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst en de bijlagen van het.
 4. Bij variabele uurroosters neem je de arbeidsduur op in de individuele arbeidsovereenkomst. Het uurrooster zelf maak je 5 werkdagen op voorhand bekend aan de werknemer. Uithangen van de uurroosters is niet meer nodig

Lex4You - Moeten er uurroosters worden opgesteld

Van vast naar variabel - mijntipsenadvies

Wat is een variabel uurrooster? Een variabel uurrooster betekent dat u uw arbeidsuren niet van tevoren kent: uw te presteren uren worden u meegedeeld via een werkrooster. Maar over een bepaalde periode wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wel gerespecteerd 12 : variabel uurrooster. Dit is het geval indien de arbeidsovereenkomst niet verwijst naar een uurrooster en de werknemer in functie van de noodwendigheden per prestatie vooraf wordt verwittigd wanneer hij moet werken. 13 : vast maandloon met wisselende prestaties per maand of maanden zonder prestatie 12 : variabel uurrooster (deeltijds) Zo moet bijvoorbeeld voor een werknemer die halftijds werkt in een cyclus van twee maanden (één maand voltijds met een brutomaandloon van 1.735,25 EUR en één maand zonder arbeidsprestaties). Het is dus te eenvoudig om te besluiten dat het arbeidsreglement vanaf 1 oktober 2017 geen enkel vast deeltijds uurrooster meer moet bevatten. Bijvoorbeeld: De voltijdse werknemers werken van maandag tot en met donderdag van 8u - 12u en van 13u - 17u en op vrijdag van 9u - 12u en van 13u - 16u

Lex4You - Deeltijdse arbeid en variabele uurroosters

 1. Ter herinnering: vaste deeltijdse uurroosters mag u ook uit uw arbeidsreglement laten, voor zover zij zich situeren binnen de grenzen van de voltijdse uurroosters. Bron: art. 65-66 wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar wer
 2. Voor een lokale supermarktketen is Randstad op zoek naar een slager. Als slager sta je in voor het (ver)snijden en bewerken van het vlees. Daarnaast word je ingezet voor het maken van brochetten, hamburgers en andere bereidingen. Tevens hou je de keuken en de apparatuur proper en hou je rekening met de hygiënevoorschriften. Je..
 3. g als voltijdse werknemers. Mits uitzonderingen moet de arbeidsregeling ten
 4. Voltijdse werknemers kunnen gemiddeld 38 uur/week werken en dit gemiddelde kan over een jaar bereikt worden. Voltijdse werknemers kunnen in de landbouw zelfs tot 11 uur/dag en 50 uur/week werken zonder dat er een overurentoeslag verschuldigd is. Voor deeltijdse werknemers geldt deze regeling niet
 5. uten en de normale weeklimiet voor voltijdse arbeid bedraagt 36 uren. Het arbeidsreglement zal de normale dag- en weeklimiet voor aile variabele uurroosters verduidelijken, met inbegrip van de deeltijdse uurroosters
 6. Deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster. Deeltijdse werknemers tewerkgesteld met een variabel uurrooster hebben recht op alle feestdagen. De berekening van hun loon voor deze feestdagen hangt af van het feit of ze al dan niet ingepland zijn om te werken op de feestdag

Flexibel werken in je organisatie: 5 mogelijkheden SD Wor

Publicatiedatum: 7 mei 2012 In de RSZ-wetgeving wordt bepaald dat wanneer de uurroosters voor een deeltijdse werknemer niet openbaar worden gemaakt, er een vermoeden is dat de deeltijdse werknemer voltijds wordt tewerkgesteld. Lange tijd was er discussie over het feit of dit vermoeden van voltijdse arbeid al dan niet weerlegbaar was. Onder andere het Hof van Cassatie heeft nog vrij recent. Bijvoorbeeld: Els werkt met een variabel uurrooster. Op 5 mei moet ze niet komen werken. Gedurende de 4 weken vóór 5 mei, verdient ze 900 EUR bruto. Er zijn 20 werkdagen in de onderneming in deze periode. Els heeft voor de feestdag van 5 mei recht op een loon van 900 : 20 = 45 EUR bruto Deeltijdse tewerkstelling in een variabel uurrooster. Buschauffeur met rijbewijs D voltijds regio LEDE. di 22 december 2020. Regio Lede & Oudenaarde. Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar gemotiveerde buschauffeurs rijbewijs D (voltijds). Bij de vaste wekelijkse arbeidsduur is er een onderscheid tussen vaste en variabele uurroosters. Bij een vast uurrooster liggen je arbeidsdagen en uren vooraf vast en zijn ze steeds hetzelfde. Ook je wekelijks aantal uren ligt vast. Bij een variabel uurrooster liggen je arbeidsdagen en uren niet op voorhand vast

Vacature: Chauffeur personenvervoer/Privé Chauffeur - VOLTIJDS Job omschrijving. Car & Butler Services is op zoek naar een voltijds chauffeur om ons team te komen versterken. Beschik je minimaal over een rijbewijs B met ervaring in de sector personenvervoer/taxi. En ben je bereid volgens een variabel uurrooster te werken Om parttime te werken moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo is er pas sprake van deeltijds werken wanneer de arbeidsduur overeenkomt met minstens ⅓ van een voltijdse betrekking. Stel dat u in een bedrijf werkt waar een voltijdse job 38 uur beslaat, moet u voor een parttimejob minstens 12 uur en 40 minuten werken Voltijdse werknemer variabel uurrooster Algemene clausules (uitvoering van de arbeidsovereenkomst, aard van de overeengekomen arbeid, plaats van tewerkstelling, exclusiviteit, ) Medische control Vacatures Zorgkundige vast uurrooster in Mechelen. Werk zoeken binnen 85.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Mechelen. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Zorgkundige vast uurrooster - is makkelijk De wet werkbaar en wendbaar werk uit 2017 bepaalt dat deeltijdse werknemers met een vast uurrooster kunnen werken met een glijdend uurrooster.; Deeltijders met een variabel uurrooster kunnen niet werken volgens een glijdend uurrooster.; De doelstelling van beide systemen is immers niet compatibel

2

Exit werkroosters in arbeidsreglement - Acert

 1. een zeer flexibel en variabel uurrooster; je rijdt dagelijks andere routes; je komt iedere dag in contact met mensen; Indien je nog niet in het bezit bent van het rijbewijs D, bieden wij de kans om het rijbewijs te behalen. Profiel Je hebt een rijbewijs D of je bent bereid om dit te behalen. Je bent woonachtig in Borgloon of omgeving
 2. Vacatures Variabel uurrooster weekendwerk in Kortrijk. Werk zoeken binnen 99.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Kortrijk. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Variabel uurrooster weekendwerk - is makkelijk
 3. ..variabel uurrooster te werken Offer : Je kan in je buurt werken, in verschillende arbeidsregimes (voltijds en/of deeltijds) in een stabiele en moderne werkomgeving waar er ruimte is voor doorgroeimogelijkheden, loon volgens Ific barema aangevuld..
 4. g 1 dag voorafgaand)
 5. Voltijds bediende contract van 38u/week met variabel uurrooster, 5-dagen week. Verloning volgens ervaring, transportvergoeding, kledijvergoeding, eco-cheques. Extralegale voordelen, op termijn bedrijfswagen. Carrièremogelijkheden binnen The Lodge-Group
 6. ste 5 werkdagen voor de aanvang van de prestaties schriftelijk in kennis gesteld van het uurrooster in toepassing waarvan hij zal tewerkgesteld worden. Minstens 1/3 van de voltijdse arbeidsduur, behoudens toepassing solidariteitsbijdrage

Je ontvangt een aantrekkelijke verloning volgens het IFIC barema en dit aangevuld met tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques €5, woon-werkverkeer vergoeding, gratis hospitalisatieverzekering, vergoeding voor onregelmatige prestaties). Je werkt in variabel uurrooster en ontvangt een voltijds contract van onbepaalde duur Voltijdse tewerkstelling in een variabel uurrooster. Profiel. Geldig rijbewijs D en medische schifting. Stipt, zelfstandig en nauwkeurig werken. Klantvriendelijk en flexibel. Blanco attest van goed gedrag en zeden - model 1. Taal. Goede kennis van het Nederlands. Aanbod. Een stabiele job in jouw buurt. Vast contract van onbepaalde duur van. Stabiele voltijdse job met goede kans op vaste indienstname na verloop van tijd. Maaltijdcheques. Talrijke voordelen bij vaste indienstname Je werkt 38u per week in een variabel uurrooster. Competenties. Rijbewijs D. Code 95/attest vakbekwaamheid. Je bent stipt, klantvriendelijk en flexibel

Werkt u met variabele deeltijdse uurroosters? Pas uw

Voltijdse opzegvergoeding bij ouderschapsverlof en langdurige ziekte Als een werknemer zijn voltijdse prestaties verminderd heeft omwille van ouderschapsverlof dan moet de werkgever, zowel bij het berekenen van het aantal maanden verbrekingsvergoeding als bij de concrete berekening van de uit te betalen verbrekingsvergoeding, rekening houden met het fictief voltijdse loon Voltijdse tewerkstelling in een variabel uurrooster. Profiel. Geldig rijbewijs D en medische schifting. Stipt, zelfstandig en nauwkeurig werken. Klantvriendelijk en flexibel. Blanco attest van goed gedrag en zeden. Taal. Goede kennis van het Nederlands. Aanbod. Een stabiele job in jouw buurt. Vast contract van onbepaalde duur Instructeur praktijk personenwagen voor alle vestigingen (Brevet II) Arbeidstijden: Variabel uurrooster Jobinhoud: U leidt kandidaten op tot het zelfstandig of onder begeleiding rijden met een personenwagen, u bereidt hen voor op hun stageperiode, u bereidt hen voor op het praktische examen Voltijdse werknemers hebben recht op 10 feestdagen per jaar, maar dat geldt niet altijd voor deeltijdse werknemers. Het recht op de feestdag voor een deeltijdse werknemer hangt af van het vaste of variabele karakter van zijn/haar uurrooster. Olivier Marcq, juridisch expert van Acerta legt uit

Hebben deeltijdse werknemers ook recht op 10 betaalde

• We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur; • Je zal werken in een variabel uurrooster en in een wachtfunctie worden ingeschakeld zodra je voldoende expertise bezit. • Uw salarispakket bestaat uit IFIC Fase1 looncategorie 15, aangevuld met extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques en een gratis hospitalisatieverzekering Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Bij de variabele wekelijkse arbeidsduur is er een variabel uurrooster. Je arbeidsdagen en -uren liggen op voorhand niet vast en variëren. Ook je wekelijks aantal uren ligt niet vast Deeltijdse tewerkstelling - geen schriftelijke arbeidsovereenkomst - niet voldoen aan de verplichting van openbaarmaking variabele uurroosters - weerlegbaar vermoeden Arbeidshof te Brussel (7de k.) - Arrest van 17 januari 2013 - Rol nr 2009-AB-5218 Vertalingen in context van uurrooster in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het reële uurrooster kan dus verschillen van dit voorbeeldrooster

Uurrooster AZ Delta Roeselare-Menen-Torhou

Het arbeidsreglement moet in principe dus niet meer alle verschillende deeltijdse uurroosters afzonderlijk vermelden. Voor de variabele deeltijders moet het arbeidsreglement in de plaats daarvan een tijdvak voorzien waarbinnen prestaties kunnen worden geleverd, aangevuld met minimale en maximale dag- en weekgrenzen Je werkt voltijds in een variabel uurrooster met fijne collega's en een correct loon Werkuren tussen 7 en 17u Je hebt een vaste vrije dag in de week Verantwoordelijke job waar ruimte is voor eigen inbreng of initiatief Ben jij de geschikte kandidaat? Wacht niet langer en solliciteer dan nu via de sollicitatieknop met CV VOORBEELD UURROOSTERS VOOR HET INVULLEN VAN BIJLAGE III 1. De tewerkstelling van het gelegenheidsformulier gebeurt namelijk op basis van variabele uren. Houd er rekening mee dat er gemiddeld 38 u gepresteerd mag worden, Uurroosters administratie Voltijdse arbeid:. Glijdende uurroosters kunnen worden ingevoerd bij cao of via een Een glijdend uurrooster kan zowel op voltijdse werknemers als op deeltijdse werknemers met een vast Deeltijds werk met een variabel uurrooster is daarentegen onverenigbaar met een glijdend uurrooster omdat het de werkgever is die in dat geval aan de. Voor voltijdse uurroosters wijzigt het zomerakkoord niets. Alle voltijdse uurroosters van toepassing in de onderneming moeten verplicht opgenomen zijn/worden in het arbeidsreglement. M.a.w. geen elke voltijdse werknemer kan tewerkgesteld zijn/worden buiten de uurroosters die zijn opgenomen in het arbeidsreglement

Glijdende uurroosters zijn mogelijk voor zowel voltijds als voor deeltijds vaste uurroosters. Evenwel mogen de glijdende uurroosters geen afbreuk doen aan de effectieve arbeidsorganisatie en kan de werkgever in bepaalde situaties alsnog vragen om aanwezig te zijn, bijvoorbeeld voor het bijwonen van vergaderingen Voltijdse arbeidsovereenkomst: 38 u/week met een variabel uurrooster Deeltijdse arbeidsovereenkomst: x u/week - variabel uurrooster Arbeidsovereenkomst voor losse medewerker: volgens noodwendigheid (enkel in combinatie met hoofdbetrekking of brugpensioen Een voltijdse tewerkstelling gedurende een volledig kwartaal stemt overeen met gemiddeld 78 halve arbeidsdagen per kwartaal. Voorbeeld. Indien het gemiddelde wekelijkse aantal uren voor een voltijdse tewerkstelling 38 uren per week bedraagt, dan stemmen 8 weken deeltijdse tewerkstelling van 19/38 overeen met: 8 weken x 19 uren = 152 uren. Uurroosters en uurroosterverstoring : Als je met een vast uurrooster werkt, ligt dit vast in de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet dit dan ook in de regel volgen. Als je met een variabel uurrooster werkt, moet dit minstens 5 dagen op voorhand bekend gemaakt worden. Als hiervan afgeweken wordt, spreekt men van een uurroosterverstoring De student is aangeworven voor VOLTIJDSE PRESTATIES. uren, verdeeld volgens het uurrooster vermeld onder artikel 7. 6. De student is aangeworven voor DEELTIJDSE PRESTATIES overeenkomstig de volgende optie vast uurrooster variabel uurrooster De wekelijkse arbeidsduur van de student bedraagt.

Assistent filiaalleider m/v – YouCap

variabel uurrooster . De wekelijkse arbeidsduur bedraagt minstens 1/3e van de arbeidsduur van een voltijdse werknemer van dezelfde categorie en moet per werkperiode minstens 3 uur bedragen. Hierop zijn er in verschillende bedrijfssectoren uitzonderingen voorzien Je kan zowel voltijds als deeltijds werken. Het arbeidsregime is bespreekbaar. Je werkt in een variabel uurrooster: onze ochtendshift vat om 7u15 aan. Onze late shift loopt tot 21u30; Onze organisatie streeft er naar minstens 4 weken op voorhand een voorlopige planning aan de personeelsleden te communicere

bekendmaking variabele uurroosters : van deeltijdse werknemers : Aantal voltijdse / aantal deeltijdse werknemers in de onderneming of de technische entiteit (op datum va Voltijdse werknemer. Werk je voltijds, heb je een contract met een variabel uurrooster, dan heb je recht op het loon voor een gemiddelde dag (je aantal te presteren uren per week gedeeld door het aantal dagen dat een voltijdse werknemer normaal werkt per week, meestal 5) Verschillende arbeidsregimes (voltijds, deeltijds, nachtdienst, dagdienst, Je zal werken in een variabel uurrooster met op regelmatige basis zaterdag werk. MAXI ZOO is uitgegroeid tot de grootste keten van dierenwinkels in Europa. Meer dan 30 dagen geleden. Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten: Volgens de aard van de verrichte arbeid : arbeidsovereenkomst voor werklieden (voor het verrichten van hoofdzakelijk handenarbeid); arbeidsovereenkomst voor bedienden (voor het verrichten van hoofdzakelijk hoofdarbeid); arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers (iemand die hoofdzakelijk aan prospectie van klanten doet, en ook contracte

* Een uitgebreide toelichting vindt u in onze info.flashes van 27 maart, 28 maart, 11 april en 2 oktober jl.. Ook de deeltijdse arbeidsovereenkomsten die Partena Professional voor u ter beschikking heeft, zijn aangepast aan de nieuwe reglementering.. Aan de slag. Werkt u met variabele deeltijdse uurroosters of overweegt u dit regime toe te passen in uw onderneming, dan moet u uw. Als er sprake is van een variabel uurrooster zijn de mogelijke uurroosters opgenomen in het arbeidsreglement. Voor de uren bij de onderneming wordt aan deze bijlage het gedeelte van het arbeidsreglement toegevoegd waarin naar de variabele uurroosters wordt verwezen. De uren bij de opleidingsverstrekker worden ingevuld in het raster

De uurroosters (kaders) die voor jou gelden zijn in een bijlage aan je contract vermeld. Er is een belangrijk verschil op dit vlak tussen deeltijdse en voltijdse medewerkers, voor de voltijdse zijn de uurroosters precies overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, voor deeltijdsen zijn er kaders opgemaakt waarbinnen de shiften gepland kunnen worden Je bent stipt en bereid om met een variabel uurrooster te werken Wij bieden jou Je kan in je buurt werken, in verschillende arbeidsregimes (voltijds, deeltijds, dagdienst, nachtdienst), in een stabiele en moderne werkomgeving waar er ruimte is voor doorgroeimogelijkheden 2. Bijhouden afwijkingen op normale uurrooster a. Wat? Het is verplicht voor alle werkgevers die deeltijdse werknemers tewerkstellen om een afwijkingsregister in de onderneming bij te houden waarin de geringste afwijking van de voorziene uurroosters wordt vermeld. Bv. Het uurrooster van de deeltijdse werknemer voorziet het volgende: 10u — 12u en 13u — 16u - voltijds - variabel uurrooster en weekendwerk. Inlichtingen en schriftelijke sollicitaties met C.V. mag je opsturen t.a.v. Martine Smet . E-mail adres: martine.smet@vincentius.be. See More. See All Verpleegkundige Nacht voltijds/deeltijds. Huize Nazareth. Solliciteer nu. -je bent flexibel, je hebt een variabel uurrooster: je kan tewerkgesteld worden op al onze afdelingen-je werkt goed in team -rond de visie en doelstellingen van het WZC betoon je zich loyaal en geëngageer

Wijzigt je uurrooster Vanaf de datum van de weigering van je aanvraag, krijg je opnieuw een voltijdse uitkering. Aangezien jouw werkgever deze verklaring invult en aan ons bezorgt, is de datum van uitbetaling van je uitkering variabel. Belastingen Kruis aan of je in een vast of variabel uurrooster zal werken; Vul het uurrooster in; Naam van je werkgever ; Jouw handtekening; Jouw aanvraag wordt behandeld door de adviserend arts, die jou mogelijk uitnodigt voor een medisch onderzoek. De finale beslissing wordt jou schriftelijk meegedeeld (m/v - voltijds variabel uurrooster tussen 7u en 18u - 38u/week) Taakomschrijving. U waakt over de uitvoering van de technische onderhouds- en herstellingswerken van installaties, materiaal en infrastructuur van de Kliniek: * U begeleidt de medewerkers (12 pers.) op de verschillende sites, geeft advies en volgt het uitvoeren van de taken op

Jobs, Vacatures, Werken bij Woonzorgcentrum Rustenborg

Car & Butler Services is op zoek naar een voltijds chauffeur om ons team te komen versterken. Beschik je minimaal over een rijbewijs B met ervaring in de sector personenvervoer/taxi. En ben je bereid volgens een variabel uurrooster te werken. Dagelijks worden de planningen opgemaakt. Uren variëren v.. Vacatures Deeltijds in 2660 Hoboken. Werk zoeken binnen 100.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in 2660 Hoboken. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Deeltijds - is makkelijk Je staat open om te werken in een variabel uurrooster met weekendwerk en vroeg starten vormt geen probleem, vanaf 6u. Je hebt een goede kennis Nederlands met goede basiskennis Frans. Wat wij jou bieden: Marktconform loon. Je werkt voltijds. Tof team waar je met open armen ontvangen zal worden. Vast contract mogelijk na een positieve interimperiode

 • Merkteken van het beest.
 • Voorbeeld biografie artiest.
 • Paruzzi Kever onderdelen.
 • Zorgpas kwijt.
 • High tea Rosmalen.
 • Alleen naar Curaçao.
 • Le Chêne Gris trein Parijs.
 • Discord emoji.
 • Romeins harnas.
 • COPD en bestraling.
 • Town of Salem Veteran.
 • Zwaartekracht Mars.
 • TV opkopers.
 • Complete woonkamer industrieel.
 • Patisserie bezorgen.
 • IJs op gezicht.
 • Mandala tattoo betekenis.
 • RIVM zwanger corona.
 • Christen single en seksualiteit.
 • Wat is een bromfiets.
 • Eigenschap rustig.
 • Sauna Goes Corona.
 • AVA gender reveal.
 • Place Vendôme horloges.
 • Michael Weatherly Instagram.
 • Jumbo Hapjes diepvries.
 • Zorgpas kwijt.
 • Fatima Moreira de Melo poker.
 • Bousquet Tarot.
 • RGB kleuren omzetten naar PMS.
 • Havaianas slippers heren groen.
 • Pinkstergemeente Filadelfia Rotterdam.
 • RDAM GYM.
 • Medische hulpmiddelen bestellen.
 • VVV Hinterglemm.
 • BMW Z4 wiki.
 • Monitor 144hz.
 • Escape room Voorburg.
 • Binnen roken zonder dat je het ruikt.
 • Vierwielaandrijving auto.
 • Weer Kos mei ervaringen.