Home

NZa beleidsregels 2021

Regelgeving verloskunde en kraamzorg 2020 bekend | CPZ

De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2020 wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de Rlz, waarbij met ingang van 2020 een overbruggingsregeling omtrent de instroom van lvg- en sglvg-cliënten, en deeltijdverblijf mogelijk worden gemaakt De Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020 wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van inwerkingtreding van de wijziging van de Rlz, waarbij met ingang van 2020 een overbruggingsregeling mogelijk wordt gemaakt omtrent de instroom van lvg- en sglvg-cliënten

Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 en gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de ggz opgenomen. Vanaf 2020 bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Citeertitel. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel overige kosten Wlz 2020

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven

In de beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening 2020 wordt hiervoor een nieuwe prestatie 'deelname programma OPEN' opgenomen, die afhankelijk van het soort patiënt, op twee verschillende wijzen in rekening kan worden gebracht 02 oktober 2020. De NZa heeft afgelopen week een nieuwe versie van de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021 vastgesteld. Graag brengen wij u op de hoogte van de gemaakte aanpassingen Beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde 2020. 24 juni 2019 . De nieuwe regelgeving in de Bijzondere Tandheelkunde die zal gelden per 1 januari 2020 is vastgesteld door de NZa: Beleidsregel Bijzondere tandheelkunde instellingen; Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde

Coronavirus en digitale consulten: NZa en leveranciers

Alle informatie over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz) hebben we hier samengebracht. U vindt hier de behandelingen die u in rekening mag brengen en tegen welk maximumtarief. Daarnaast leest u hoe u als zorgaanbieder declareert en hoe wij daarop toezicht houden. Ook vertellen wij u meer over het publiceren van wachttijden. Op dit moment werken we aan de nieuwe. De NZa brengt regelmatig een gratis nieuwsbrief uit voor verschillende sectoren, waaronder de ggz. U kunt het archief van de nieuwsbrieven bekijken of zich abonneren op de nieuwsbrief . Volgend onderwerp: Wijzigingen in 2020 21 december 2020. De NZa heeft twee corona-beleidsregels vastgesteld voor het jaar 2021. Zorgaanbieders in de langdurige zorg kunnen hierdoor ook volgend jaar een vergoeding krijgen voor kosten die zij maken als gevolg van de corona-crisis Dbc-beroepentabel dbc-pakket ggz 2020 De dbc-beroepentabel In de dbc-beroepentabel zijn die beroepen opgenomen, die bevoegd en bekwaam zijn om een rol te vervullen in de (individuele diagnosegerichte) behandeling van patiënten in de ggz. De dbc-beroepentabel onderscheidt zeven beroepenclusters: de clusters medische 24 juli 2020. Op 2 juli heeft de NZa de beleidsregels voor 2021 gepubliceerd. De belangrijkste wijzigingen voor de gehandicaptenzorg op een rij. Herziening prestaties crisiszorg gehandicaptenzorg Voor de crisiszorg in de gehandicaptenzorg zijn drie nieuwe prestaties (licht, midden en zwaar) en bijbehorende tarieven ontwikkeld

30 juli 2020. De NZa heeft de beleidsregel SARS-CoV-2 virus (fase 3) gepubliceerd. Met deze beleidsregel wordt een maatwerkoplossing geboden door zorgaanbieders voor bepaalde situaties te compenseren voor inkomstenderving als gevolg van (een besmetting met) het corona-virus Beleidsregel transparantie zorgaanbieders; Werken met dbc's dbc-pakket 2020; Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020; Alle regelgeving ggz en fz 2020; Tariefbeschikking gespecialiseerde gg

De nieuwe beleidsregels vind je op de website van de NZa: beleidsregels ggz 2018. Belangrijkste actuele regelgeving (2018) Bron, nummer, titel. NZa, BR/REG 18120, Beleidsregel generalistische basis ggz 2018 ~ Omschrijving producten en prestaties Basis GGZ en eisen waaraan aanbieders moeten voldoen Tarieven 2020 Wlz Zilveren Kruis Zorgkantoor (xlsx) Wilt u weten hoe de tarieven zijn opgebouwd? Kijk dan naar de beleidsregels op de website van de Nza. Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief zzp-meerzorg Wlz - BR/REG-20122; Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020 - BR/REG-20123 26 mei 2020 Op 19 mei jongstleden heeft de NZa de beleidsregel voor compensatie omzetverlies en extra kosten Wlz gepubliceerd. Complex De toepassing van de beleidsregel kan in de praktijk complex zijn. Bijvoorbeeld omdat zorgorganisaties zorg leveren in meerdere domeinen en hun extra kosten daaraan zullen moeten toerekenen

Het CIZ stelt de beleidsregels op voor de indicatiestelling in de Wet langdurige zorg. Op deze pagina vindt u de actuele beleidsregels en de daarbij horende wet- en regelgeving. Beleidsregels. Bekijk de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021. U kunt ook nog de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020 inzien In de tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staan de tarieven voor huisartsenzorg vermeld en staat beschreven onder welke voorwaarden deze mogen worden gedeclareerd Zorginkoop 2020 van start: NZa volgt contractering op de voet. Het contracteerseizoen is begonnen. Op 1 april moesten alle zorgverzekeraars hun inkoopbeleid bekend maken voor de zorginkoop voor 2020. Zorgaanbieders weten nu aan welke minimumeisen zij moeten voldoen en kunnen zich voorbereiden op de zorginkoop

Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire

 1. De NZa roept zorgverzekeraars op om hier in de tussentijd pragmatisch mee om te gaan, door bijvoorbeeld na uitleg van de zorgaanbieders declaraties die voldoen aan de uitleg van de regelgeving alsnog goed te keuren. Beleidsregel Logopedie 2020 vastgesteld
 2. Dit document is gepubliceerd door NZa op het publicatie platform voor uitvoering (PUC). Dit 01-01-2020 tot en met 31-12-2020. Documentgegevens Dit document is een afdruk van een originele publicatie op PUC Open Data. alsmede de beleidsregel
 3. De NZa heeft haar beleidsregel 2020 gepubliceerd voor de regionale ondersteuning van de eerstelijnszorg, ofwel: de ROS'en. 'Met de inzet van deze middelen wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren', zo vermeldt de NZa
 4. In juli 2020 introduceert de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) een nieuwe beleidsregel voor de bekostiging daarvan. gzicht zocht uit wat dit mogelijk voor jou als zorgaanbieder betekent. In deze blog delen we onze inzichten
 5. De tarieven voor de tandheelkunde en orthodontie stijgen per 1 januari 2020 met 1,7 procent. Dit heeft de NZa bekendgemaakt. Daarnaast heeft de NZa op basis van consultatie van het veld een aantal wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving voor tandheelkundige en orthodontische zorg
 6. Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 150.000 mensen. Bij een groot deel van deze mensen komt het overlijden niet onverwacht. Zij kunnen in de laatste levensfase behoefte hebben aan palliatieve zorg. Palliatieve zorg wordt vaak ingezet naast zorg die zich richt op de behandeling van de aandoening. Het is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden bij patiënten met een.
 7. De NZa zal de Z-codes vanaf 1 januari 2021 verwijderen. Naar de mening van de NZa en ook andere partijen zijn deze prestaties niet meer passend in deze tijd. De KNMT heeft gepleit voor behoud van de codes omdat ze af en toe nog worden gebruikt en voor de toekomst een goede basis kunnen vormen voor vernieuwing van deze prestaties

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische - NZa

De NZa heeft de nieuwe tarieven voor de kraamzorg per 1-1-2021 bekend gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op het kostenonderzoek dat is uitgevoerd. Het totale effect op de tarieven in 2021 is + 6,4%. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de maximumtarieven voor de kraamzorg in Nederland herijkt op basis van een kostenonderzoek. Dit leidt tot een stijging [ NZA 2020, 1729: 9 AZB 47/20: NZA 2020, 1733: 10 AZR 9/19: NZA 2020, 1736: 5 AZR 367/19 . Die Kommentarfunktion ist geschlossen. Volltextsuche > Urteil. Suche nach: Mona De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juni 2019 de regelgeving voor verloskunde en kraamzorg voor het jaar 2020 vastgesteld en gepubliceerd. In dit artikel lichten wij de belangrijkste veranderingen toe en in de link vind je de beleidsregels. Deze zijn uiteraard ook te vinden op de website van de NZa De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bindende regels voor het declareren vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor de huisartsenzorg. In de LHV-Declareerwijzer geven wij aan hoe u deze regels kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Daarnaast maakt u zelf ook contractuele afspraken met allerlei partijen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor een beleidsregel opgesteld die zorgkantoren de gelegenheid geeft om hierover met aanbieders afspraken te maken. Woensdag 19 mei 2020 is de landelijke beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158 gepubliceerd. Via deze weg willen we u hiervan op de hoogte brengen De Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019 zijn vanaf 1 januari 2020 niet langer van kracht, met uitzondering van de volgende situaties: • Op aanvragen die in 2019 door verzekerden zijn ingediend en die worden afgehandeld in 2020 worden de voor de betreffende verzekerde meest voordelige beleidsregels ( 2019 of 2020) toegepast De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een beleidsregel De vergoeding voor de extra kosten geldt voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Kwaliteitsbudget. De extra personele kosten van zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg kunnen zowel op grond van het kwaliteitsbudget als op grond van deze beleidsregel vergoed worden Als laatste zijn de Beleidsregels WNT 2020 vastgesteld waarbij ook enkele veelgestelde vragen en antwoorden op de site zijn verduidelijkt. Ten opzichte van 2019 zijn zowel in de Beleidsregels als in de vragen en antwoorden een aantal redactionele wijzigingen doorgevoerd ter verduidelijking van de tekst

De tweede maatregel is de beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 - BR/REG-21149. Deze biedt compensatie voor bijvoorbeeld de inhuur van extra personeel of maatregelen om de instelling corona-proof te maken. Let op: de lijsten van de personele en materiële kosten die in elk geval worden vergoed zijn voor 2021 aangepast. Bron: NZa.n NZa wijzigt beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp en vpt 2021. De NZa heeft afgelopen week een nieuwe versie van de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021 vastgesteld. bestuurder bij 's Heeren Loo 20-10-2020; Nieuwsbrief De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in nieuwe beleidsregels de normatieve huisvestingscomponent (NHC) vastgesteld voor de care. AWBZ-instellingen kunnen daarmee uitrekenen hoeveel geld zij ontvangen voor de financiering van hun vastgoed Zorgproductapplicatie voor de medisch-specialistische zorg. Nieuws. Productstructuur RZ21c is beschikbaar. U kunt nu de productstructuur RZ21c bekijken in de zorgproductapplicatie De NZa heeft de compensatieregelingen gepubliceerd voor zorgaanbieders in de langdurige zorg die in 2021 te maken kunnen krijgen met extra kosten vanwege corona. Zorgverzekeraars Nederland meldde eerder al dat de corona-compensatieregelingen verlengd worden komend jaar

Beleidsregel overige kosten Wlz 2020 - BR/REG-20120

 1. NZa-regeling maakt kleinschalige innovatieve experimenten mogelijk. Als we de zorg in Nederland duurzaam willen verbeteren, moeten we onszelf steeds opnieuw blijven uitvinden. Er zijn ideeën genoeg over hoe we kunnen vernieuwen in de zorg. Mooie plannen stranden echter vaak door obstakels in de financiering
 2. De NZa heeft opdracht gekregen om een deel van deze maatregelen in beleidsregels uit te werken. De beleidsregel SARS-CoV-2 virus voor zorgaanbieders in de langdurige zorg wordt naar verwachting in mei gepubliceerd
 3. Vlak voor de kerstvakantie heeft de NVLF een brief gestuurd naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de vele bezwaarschriften van logopedisten naar aanleiding van de contractering 2021. In deze brief wordt nogmaals de teleurstelling over de aangeboden contracten voor 2021 genoemd. Daarnaast hebben we de NZa twee vragen gesteld: Ho
 4. De gewijzigde Beleidsregel is op 14 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en een dag na publicatie in werking getreden. De gewijzigde Beleidsregel is tevens in te zien via www.wetten.nl. Documenten. Via onderstaande links kunt u de verschillende documenten downloaden. Beleidsregel geschiktheid 201

intramurale zorg: de periode van 1 september 2020 tot en met 31 december 2020; extramurale dagbesteding: de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020; extramurale zorg: de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. De NZa Beleidsregel fase 3. Bijlage 1a ; Bijlage 1b . Voorwaarde De NZa wil heeft ook een beleidsregel aangepast, om de invoering van de registratiestandaard 'zorgplan=planning=realisatie, tenzij' in de wijkverpleging te stimuleren. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen cliëntgebonden afstemming zoals telefoontjes of het instellen van een infuuspomp ook op een andere locatie mogen uitvoeren

Beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158b

Beleidsregels aankoop vleeskalverhouderijen 2020 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op de artikelen 158, eerste lid, onder d, van de Provinciewet en artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUITEN Vast te stellen de volgende beleidsregels: Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder Beleidsregels. Actuele documenten en beleidsregels zijn te vinden op de website van de NZa.. Voor specifieke beleidsregels m.b.t. de mondzorg (waaronder voor de instellingen voor bijzondere tandheelkunde), klikt u hier [Regeling vervallen per 01-01-2020.] Geldend van 01-04-2019 t/m 31-12-2019. Toon relaties in LiDO Accijns, beleidsregels accijnswetgeving; Maak een permanente link Accijns, beleidsregels accijnswetgeving; Toon wetstechnische informatie Accijns, beleidsregels accijnswetgeving; Geen andere versies Accijns, beleidsregels accijnswetgeving; Druk de regeling af Accijns, beleidsregels accijnswetgevin

Wlz-beleidsregels 2020: de belangrijkste wijzigingen op

De NZa heeft geen maximum aantal behandelminuten vastgesteld. Het is niet toegestaan een prestatie af te sluiten omdat het aantal minuten bereikt is. Het aantal minuten per prestatie dat in de beleidsregel staat genoemd, is slechts een indicatie van het aantal minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd die nodig is om de zorg te leveren De NZa maakt in overleg met de brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut een beleidsregel SARS-CoV-2 virus voor zorgaanbieders in de langdurige zorg. Deze geeft zorgaanbieders de mogelijkheid om de financiële gevolgen van de corona uitbraak vergoed te krijgen Wordt de aanvraag gedaan na vaststelling van de Beleidsregels Parkeernormen Leiden 2020 door het college van burgemeester en wethouders, dan zijn deze beleidsregels van toepassing. Wordt een aanvraag om omgevingsvergunning voor de vaststelling van deze beleidsregels ingediend, dan zijn de Beleidsregels parkeernormen Leiden van 18 oktober 2019 vigerend Beleidsregels WNT 2019. Van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, onderdeel b, van de WNT is onder meer sprake, indien een of meer krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen (overheidsorganisaties genoemd in artikel 1.2 van de WNT) op grond van de statuten of ingevolge een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst ten aanzien van een vereniging (inclusief.

Beleidsregels 2020 bekend - CI

NZa Beleidsregel definities Wlz - BR/REG-2111 (Beleidsregel definities Wlz - BR/REG-21111 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl). In de meeste gevallen kunnen de natura-aanbieders dus zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek declareren als geleverde dag logeeropvang In de Generalistische Basis ggz geldt de bekostiging op basis van vier zorgzwaarte-prestaties die aansluiten op de zorgvraag van de patiënt. Het gaat om de prestaties kort, middel, intensief en chronisch. De prestaties hebben een vastgestelde tariefruimte. De tarieven staan in de beleidsregel Tarieven en prestaties gb-ggz van de NZa De tarieven worden geïndexeerd in plaats van herijkt en de beroepentabel wordt uitgebreid. De uitkomsten van het kostenonderzoek in de GGZ gaan mee in de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel, dat naar verwachting in 2020 klaar zal zijn. De nieuwe beleidsregels vind je op de website van de NZa: beleidsregels ggz 2018

De NZa stelt de rekentool beschikbaar voor de Beleidsregel overgang tarieven langdurige zorg 2019. De tool is onderdeel van het Formulier Kwaliteitsbudget/ Overgangsregeling 2019. Met behulp van deze tool kan een zorgaanbieder berekenen of zij in aanmerking komt voor de Overgangsprestatie tariefherijking 2019 NZa aanvragenportaal. Welkom op het aanvragenportaal van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Om in te loggen vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Wanneer u voor de eerste keer op dit portaal inlogt, moet u uw wachtwoord wijzigen door gebruik te maken van de wachtwoord vergeten functie

NZa - Nederlandse Zorgautoritei

NZa maakt experimenteerruimte in beleidsregel eerstelijnsverblijf per 2019 mogelijk Per 1 januari 2019 is de experimenteerprestatie eerstelijnsverblijf een feit. ActiZ heeft zich het afgelopen jaar hard ingespannen om deze experimenteerruimte voor het eerstelijnsverblijf te realiseren om de doorontwikkeling van eerstelijnsverblijf te faciliteren met regel- en financiële ruimte Overzicht tandartstarieven en orthodontie tarieven van 2020. Tandartspraktijken kunnen de tandartstarieven van 2020 op de praktijkwebsite plaatsen Minister Van Ark informeert de Tweede Kamer over de NZa Monitor Zorgverzekeringen 2020, een motie over de begrijpelijkheid van keuze-informatie en de 2 toezeggingen over het beleggingsbeleid van zorgverzekeraars en over het IMVO-convenant NZa 2020 COPRO heeft als eindoordeel dat de hieronder genoemde protocollen uitvoerbaar zijn en voldoen aan de voorwaarden van de Schrijfwijzer Accountantsprotocollen 2017

Flexibiliteit in de regels voor de zorg in 2020 - NZa

De NZa publiceert de prestatie na vaststellen op haar website. Andere apothekers kunnen ook gebruikmaken van de prestatie, mits er een contractuele afspraak is met de verzekeraar. De facultatieve prestatie leent zich niet goed voor het maken van afspraken over innovatieve zorginitiatieven die zich tot specifieke regio's of locaties beperken Gemeenteblad 2020, 323258: Beleidsregels: Acties Authentieke versie (PDF) Informatie over publicatie Gerelateerde documenten Printen Delen. Inhoudsopgave Lichaam; Externe bijlagen exb-2020-66314. beleidsregels exploitatievergunning; Publicaties referendum Beleidsregels. Beleidsregel Logopedie 2020 vastgesteld. De beleidsregel logopedie 2020 is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend gemaakt. Op verzoek van de. Emergis zeer bezorgd over besluit NZa 22 december 2020. Emergis heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de Zeeuwse ggz-instelling twee verplichtingen op te leggen voor aanmerkelijke marktmacht

Registreren en declareren Wijkverpleging - NZa

De maatregel geldt voor 2020 en gaat op 1 januari in. Vanaf volgend jaar bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek. Het gaat om opleidingen voor zeven beroepen: Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz en verpleegkundig specialist ggz Toets op fraude en handhaving (NZa, juli 2020) Notitie financiële prikkels en beheersbaarheid (NZa, februari 2020) Prestaties en regelgeving. Codelijst DSM-5 hoofdgroepen (Excel) Concept codetabellen met concept toelichting (december 2020) Overgangsregelgeving NZa (december 2020) Concept Beleidsregel en Concept Nadere regel (december 2020.

Video: Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Deze beleidsregel geldt voor het subsidiejaar 2020 en gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn de nieuwe vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de GGZ opgenomen. Vanaf 2020 bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek Overzicht kaarten behorende bij de Beleidsregels grote rivieren 2020 De NZa heeft wijzigingen in de covid beleidsregel doorgevoerd: In tegenstelling tot eerder gepubliceerde beleidsregels heeft de NZa in Bijlage 1 nu ook de volgende prestaties opgenomen: de dagbestedingsprestaties met de H9xx code NZa beleidsregel . Prestaties telelogopedie. Telefonische zitting diëtiek. Vergoeding voor een beweegprogramma. Verklaring bij declareren uittoeslag of instellingstoeslag. Voorwaarden Paramedische zorg op scholen. Waarom we de groepsbehandeling van meer dan 10 personen niet inkopen. Met hart voor zinnige zorg

NZa wijzigt beleidsregel prestatiebeschrijvingen en

 1. Beleidsregel NZa. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg - BR/REG-20146 ingesteld. Met de inzet van gelden uit deze beleidsregel wordt beoogd de eerstelijnszorg te versterken, onder andere door multidisciplinaire samenwerking binnen de totale eerstelijnszorg te stimuleren
 2. vws.nl..
 3. NZA tarieven 2020. Onze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zijn de maximale tarieven voor de behandeling, exclusief materiaal- en techniekkosten. Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium deel en een tandtechniek deel
 4. De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) is gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Per 15 januari 2020 treedt de gewijzigde Beleidsregel in werking

NZA Simulations - NZ & AUS MFS2020 Discord - NZRO & Rotorua Scenery Pack 1.1 is a Microsoft Flight Simulator 2020 mod created by NZASimulations. Download for free to enhance your experience in MSFS 2020 De beleidsregel biedt ruimte voor maatwerk. De impact van de corona-uitbraak verschilt immers per regio. Om dit maatwerk te faciliteren, is flexibiliteit ingebouwd: zorgkantoren en zorgaanbieders hebben zo de ruimte om onderlinge afspraken maken. Ga naar de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus op de website van de NZa. Omzetdervin Beleidsregels . In de beleidsregels legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vast hoe zij haar beleidsruimte invult. De beleidsregels gaan bijvoorbeeld over normen, rekenkundige waarden, procedures, feiten en omstandigheden, voorschriften, voorwaarden en beperkingen, tariefsoorten en prestatiebeschrijvingen Beleidsregel. Naast zorgen dat er geen stikstof vrijkomt bij een activiteit, 79,5 KB versie: September 2020. Direct naar Ondersteuningsloket Stikstof Helpdesk Stikstof en Natura 2000 BIJ12 Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant.

Beleidsregel Bijzondere Tandheelkunde 2020

 1. Tarief 2020 Tarief 2019. Verdoving (A-codes) Top ↟A10: Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving: € 14.58: € 14.33: A15: Oppervlakte verdoving: € 7.58: € 7.45: A20: Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie € kostpr € kostpr. Verdoving door middel van een roesje (B-codes) Top ↟B10: Introductie roesje.
 2. Beleidsregel logopedie Ieder jaar stelt de NZa de beleidsregel voor logopedie vast. In de beleidsregel worden de diverse prestatiebeschrijvingen logopedie beschreven. Voor de prestaties zoals vastgelegd in deze beleidsregel gelden vrije tarieven. Bekijk de beleidsregel 2020 en de toelichting
 3. Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2020. De aangepaste Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2020 zijn vanaf 1 juli van kracht. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020 zijn aangepast voor het onderdeel pgb bij hulpmiddelen. Tevens is de bijlage over de scootmobielcentrale geactualiseerd

Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische - NZa

Minister van Ark informeert over Beleidsreactie NZa-monitor contractering eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 2020 De LVVP en ZN i.c. zorgverzekeraars hebben deze zienswijze gezamenlijk ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met het dringend verzoek deze in de beleidsregels op te nemen en deze zo spoedig mogelijk te laten ingaan, in ieder geval per 1 januari 2020. Problemen met opeenvolgende producten in de gb-gg

Het CBR verzoekt keurend specialisten zich aan de maximumtarieven van de NZa te houden. Actuele tarieven vindt u uiteraard ook op de website van de NZa. De NZa heeft de tarieven van 2019 geïndexeerd ten opzichte van 2018. Hieronder een overzicht. De opbouw van de tarieven blijft ongewijzigd en is als volgt: Tarieven 2019 zijn exclusief btw U bent hier: Regelingen » Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen gemeente Stadskanaal 2020 » 09-12-2020. Sla de hoofdinhoud over en ga naar de voetregel » Beleidsregels Besluit bijstandverlening zelfstandigen gemeente Stadskanaal 2020. Deze regeling is in werking getreden op 09-12-2020 Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding 26 mei 2020 1. Inleiding Op 15 maart 2020 heeft het kabinet als onderdeel van de coronamaatregelen de sluiting van de horeca afgekondigd. Per 1 juni mogen horecabedrijven weer terras gaan voeren. Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van het gebruik van de openbare ruimte binnen de stad: ze biede Beleidsregels terrassen en terrasuitbreidingen winterseizoen 2020/2021 1. Inleiding Sinds 1 juni is de horeca, met inachtneming van de 1,5 meter richtlijnen, weer geopend. Voor Amsterdam was dit een verademing. Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van het gebruik va NZa tarief 2020 Onvolledig behandeltraject € 219,78 Basis GGZ Kort (BK) € 503,47 Basis GGZ Midden (BM) € 853,38 Basis GGZ Intensief (BI) € 1.383,65. Title: Tarieven website 2020.xlsx Author: cschulte Created Date: 2/6/2020 4:02:41 PM.

DBC-regels registratie ggz - 2020 - Nederlandse Zorgautoritei

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dit bevestigd en gepubliceerd in een nieuwsbericht op 13 november 2020. Vrij om te kiezen voor een online apotheek. Ook door apotheek eFarma - een Nederlandse online apotheek - is deze problematiek aangekaart bij de NZa Deze beleidsregels treden inwerking acht dagen na bekendmaking. 2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregels worden de 'Beleidsregels verlagingen Stadskanaal 2015' ingetrokken. 3. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels verlagingen Participatiewet Stadskanaal 2020 Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2020 - TB/REG-20622-02 Versie 1 Dit document is gepubliceerd door NZa op het publicatie platform voor uitvoering (PUC) De NZa heeft voor de regelgeving van het eerstelijns verblijf, de volgende beleidsregels en nadere regel vastgesteld: − Beleidsregel Eerstelijnsverblijf, BR/REG-18118 − Nadere regel Eerstelijnsverblijf, NR/REG-1810. De beleidsregels en nadere regels hebben allen de ingangsdatum van 1 januari 2018 Zorgverzekeraars Nederland behartigt de belangen van alle zorgverzekeraars. De vereniging heeft als doel om de zorgverzekeraars te ondersteunen bij hun missie: het realiseren van goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van gezondheid en kwaliteit van leven

 • Manticore skin ARK.
 • Humboldt exchange.
 • Grootmeesters schilderijen.
 • Citin tapijtreiniger waar te koop.
 • Amerikaanse eekhoorn Alvin.
 • Microsoft Authenticator Windows 10.
 • Sandalen Richter.
 • Regenboog wortels.
 • Kokomo foto's.
 • Goede strings.
 • Vis kalender 2020.
 • Yoghurt invriezen.
 • Hyperbare zuurstoftherapie ervaringen.
 • Volumeresuscitatie.
 • John Deere G te koop.
 • Costa Cruises COVID 19.
 • Sifu Sergio.
 • Zwemwater Groene Heuvels.
 • Honda crv occasion ANWB.
 • Vloerkleed 300x300.
 • Jumpsuit Betty Barclay.
 • Snoep kado versturen.
 • Haus kaufen Nordhorn.
 • Gehakt parmentier broccoli.
 • Do they still make Mojo candy?.
 • Useful tabards WoW.
 • Katrín Jakobsdóttir.
 • What is new in microsoft intune.
 • Plantenzuil voor binnen.
 • Photographer's Toolbox.
 • Excel voorwaardelijke opmaak formule 2 voorwaarden.
 • Parkeren Wittevrouwen Utrecht.
 • Acer palmatum 'bloodgood planten.
 • Kurk plaat HORNBACH.
 • Karmann Ghia restauratie.
 • Acupunctuur Drachten rival.
 • KPN iTV update.
 • Resort Zanzibar Nederlandse eigenaar.
 • Steen met tekst voor op graf.
 • Knight Rider theme song.
 • Paperfuel Agenda 2021.